Stadgar

Stadgar för Färjestads supporterklubb – The Wolfpack

(from 2017-08-03)
§1. Organisation Mom 1: Färjestads supporterklubb bildades 1986-01-16 under namnet ”Guldsoporna”. Föreningen har sedan dess ändrat tilltalsnamn till Färjestads supporterklubb ”The Wolfpack”.
Mom 2: The Wolfpacks organisation består av:

 • Årsstämman
 • Styrelsen
 • Revisionen

§2. Syfte Mom 1: Föreningen är en ideell organisation som är religiöst och politiskt obunden. Syftet är att stödja och befrämja Färjestads BK. Mom 2: Detta syfte skall uppfyllas genom att:

 • Tillvara ta medlemmarnas intressen och bygga en stark grund och ett stabilt samarbete med Färjestad BK.
 • Verka i enlighet med SHL:s regler och riktlinjer.
 • Främja Färjestads supportrar att kunna stödja Färjestad BK både på hemma- och bortaplan.

§3. Föreningens säte Mom 1: Föreningen har sitt säte i Karlstad.
§4. Medlemskap 4.1 Erhållande av medlemskap Mom 1: Medlemskapsåret följer föreningens verksamhetsår. Mom 2: Medlemskap i föreningen erhålles genom ansökan. Styrelsen handhar ansökningarna. Den som blir medlem förbinder sig att följa klubbens stadgar och av styrelsen eller årsstämmans ordningsföreskrifter. Mom 3: I samband med beviljande av medlemskap skall medlemsavgift betalas. Mom 4: Om man blir medlem innan årsskiftet har man förtur på slutspelsresor och slutspelsbiljetter till hemmamatcher. Mom 5: Styrelsen har rätt att utse personer som spelat en viktig roll i föreningen eller Färjestads BK till hedersmedlemmar. En hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. 4.2 Uteslutande av medlem Mom 1: En medlem som inte följer föreningens stadgar, av styrelsen och/eller årsstämman beslutade ordningsföreskrifter eller motverkar föreningens intressen kan uteslutas. Styrelsen fattar beslut om uteslutning efter att berörd medlem haft möjlighet att yttra sig skriftligt eller på styrelsemöte. Mom 2: Medlemmen har möjlighet att överklaga styrelsen beslut om uteslutande hos årsstämman. Mom 3: Utesluten medlem har ej rätt att återfå betald avgift.
§5. Utträde Mom 1: Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Mom 2: Medlem som begär utträde ur föreningen har ej rätt att återfå betald avgift.
§6. Medlemsavgifter Mom 1: Medlem skall betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsstämman. Avgiften följer verksamhetsåret och erläggs säsongsvis. Mom 2: Styrelsen får under speciella tillfällen och under en begränsad kort tidsram erbjuda medlemskap till ett billigare pris. Dock ej till specifika personer utan kampanjerna skall vara tillgängliga för alla.
§7. Resor Mom 1: Medlem eller annan utomstående som väljer att följa med på resor anordnade av föreningen förbinder sig genom det valet att följa regler och föreskrifter framtagna av SHL, Färjestads BK och The Wolfpack. Resande skall alltid följa hänvisningar från medföljande bussvärd. Mom 2: Styrelsen har mandat att besluta om avstängning av person som brutit mot villkoren i ovanstående stycke.
§8. Styrelsen Mom 1: Styrelsen består av 5-7 ledamöter samt upp till 3 suppleanter. Styrelsen väljer ordförande och kassör växelvis per 2 år. Övriga ledamöter väljs också växelvis per 2 år och suppleanter väljs per 1 år. Vid avgång av ledamot inträder suppleant i dennes ställe till nästa årsstämma. Mom 2: Styrelsen konstituerar sig genom att fördela övrigt förekommande ansvarsposter. Mom 3: Styrelsen är beslutsmässig då en majoritet av ledamöterna är närvarande på styrelsemöte. Vid frånvaro av en ledamot tar automatiskt en suppleant över dennes beslutsfattande rätt. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning. §9. Styrelsens uppgifter Mom 1: Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Mom 2: Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Mom 3: Styrelsen ska verkställa av årsstämman fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Mom 4: Styrelsen har rätt att och bör ta hjälp av medlemmar och andra i utförandet av vissa uppgifter som styrelsen själv anser vara lämpligt.
Mom 5: För att främja styrelsens sammanhållning får styrelsen ett aktivitetsbidrag á 500 kronor per styrelsemedlem för gemensam aktivitet.
§10. Firmatecknare Mom 1: Styrelsen utser 2 styrelseledamöter till firmatecknare. Dessa tecknar firman gemensamt.
§11. Verksamhetsår Mom 1: Föreningens verksamhetsår är 1 maj- 30 april.
§12. Ekonomisk förvaltning och Revision Mom 1: Styrelsens förvaltning skall årligen granskas av en på årsstämman utsedda revisor. Mom 2: Revisorn skall senast 2 veckor innan årsstämman avge sin revisionsberättelse.
§13. Årsstämma Mom 1: Ordinarie årsstämma, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 31:a augusti på tid och plats som styrelsen finner lämplig. Kallelse ska avsändas till medlemmar via e-post senast 14 dagar före ordinarie årsstämma och senast 14 dagar före extra årsstämma. Information om tid och plats för årsstämman ska även förmedlas via föreningens hemsida och sociala medier. Mom 2: Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Fråga om mötet har utlysts i behörig ordning
 5. Fastställande av röstlängd för stämman
 6. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 7. Fastställande av dagordning
 8. Fastställande av verksamhetsberättelse
 9. Fastställande av ekonomiskberättelse
 10. Fastställande av revisionsberättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 12. Fastställande av medlemsavgifter
 13. Fastställande av verksamhetsplan
 14. Fastställande av budget
 15. Val av styrelseledamöter (antal beroende av vart i växlingen stämman hålls) för en tid av 2 år
 16. Val av upp till 3 suppleanter för en tid av 1 år
 17. Val av revisor för en tid av 1 år
 18. Behandling av styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande

Mom 3: Var medlem äger motionsrätt, motionen ska vara styrelsen tillhanda senast 31 maj. Styrelsen kan välja att behandla sent inkomna motioner.
Mom 4: Motioner, styrelsens yttrande däröver, styrelsens propositioner, styrelsens årsredovisning, revisorernas berättelse och övriga handlingar skall finnas att hämtas eller på anmodan skickas till medlem. Mom 5: Årsmötet väljer ledamöter. Tillträdande styrelse utser föreningens ordförande och kassör samt övriga styrelseroller på konstituerande styrelsemöte. Beslut gällande ansvarsfördelning förmedlas till medlemmar via föreningens hemsida och sociala medier.
§14. Rösträtt och Beslut på årsstämman Mom 1: Varje medlem är berättigad 1 röst, kan man ej själv deltaga får röstning ske via annat röstberättigat ombud med fullmakt. Vid fullmaktsförfarande äger ombud endast rätt att företräda 1 fullmakt. Mom 2: Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Mom 3: Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning. Mom 4: Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. Mom 5: Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
§15. Extrastämma Mom 1: Extra stämma skall hållas när:

 • Styrelsen eller revisor finner det nödvändigt.
 • Minst 1/3 av föreningens registerförda medlemmar skriftligen kräver detta.

Mom 2: Extra stämman skall kallas snarast möjligt med hänsyn till kallelsetiden om 14 dagar. På extra stämman får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. Mom 3: Handlingar som skall behandlas på årsstämman skall finnas att hämtas eller på anmodan skickas till medlem. 
§16.  Regler för ändring av stadgarna Mom 1: För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsstämma med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.
§17. Upplösning av föreningen Mom 1: För upplösning av föreningen krävs beslut av årsstämma med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid varandra 2 påföljande stämmor. Stämmorna skall äga rum med minst 6 månaders mellanrum varav den ena skall vara ordinarie. Mom 2: Vid beslut om upplösning skall anges att föreningens tillgångar skall tillfalla Färjestad BK´s ungdomsverksamhet.