Årsstämma 2022-08-15

Idag är det dags för vår årsstämma.

Välkomna till Mästarsalen, Löfbergs Arena klockan 18:00. Ingång via The Locker Room

Dagordningen för årsstämman

 1. Mötets öppnande 
 1. Val av ordförande för stämman 
 1. Val av sekreterare för stämman 
 1. Fråga om mötet har utlysts i behörig ordning 
 1. Fastställande av röstlängd för stämman 
 1. Val av protokolljusterare tillika rösträknare 
 1. Fastställande av dagordning 
 1. Fastställande av verksamhetsberättelse 
 1. Fastställande av ekonomiskberättelse 
 1. Fastställande av revisionsberättelse 
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
 1. Fastställande av medlemsavgifter 
 1. Fastställande av verksamhetsplan 
 1. Fastställande av budget 
 1. Val av 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år 
 1. Val av 4 suppleanter för en tid av 1 år 
 1. Val av revisor för en tid av 1 år 
 1. Behandling av styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner 
 1. Övriga frågor 
 1. Mötets avslutande 

// Varma hälsningar Styrelsen